CZECH SUSTAINABILITY LEADER AWARD

proč to děláme

Business Leaders Forum sdružuje zodpovědné firemní lídry už více než 30 let. Odpovědnost a důraz na udržitelnost jejich podnikání je od vzniku BLF jednou z nejdůležitějších věcí, které sledujeme. Vidíme kolem sebe mnoho příkladů hodných následování, proto jsme se rozhodli odpovědné firemní lídry také oceňovat.

Vážíme si těch, kteří spojují akce v oblasti klimatu a obchodní hodnoty, protože věříme, že pokrok pro planetu přijde právě díky zapojení a vedení soukromého sektoru. 
Vědci identifikovali problém a mohou hodnotit naše možnosti; aktivisté a neziskové organizace mohou posílit a umožnit vzájemnou debatu; ale firmy jsou často nejlépe vybaveny k tomu, aby skutečně zavedly řešení na místě a ve velkém měřítku.

Nechceme vytvářet nové firemní  žebříčky a ratingy, víme, že celý rámec hodnocení udržitelných aktivit se teprve vyvíjí. Věříme ale v pozitivní motivaci. Podle nás zkrátka má smysl ocenit takové firemní lídry, osobnosti, které mohou být příkladem pro ostatní. Vyjádřit jim tím naší podporu a ukázat, že jejich práce má smysl. 

Nezvládneme to ale sami. Chtěli bychom proto do celého procesu zapojit veřejnost. Věříme, že zaměstnanci a kolegové takových lídrů je znají nejlépe a dokáží nám dát vědět i o někom, koho my ostatní (zatím) neznáme.

koho hledáme

Odpovědný a udržitelný firemní lídr by měl být zaměřený na dlouhodobý úspěch firmy, který je v souladu s potřebami a očekáváními všech zúčastněných stran – zaměstnanců, zákazníků, akcionářů, komunity a životního prostředí. Zároveň by měl být schopen propojit udržitelnost s obchodními cíli a zvyšováním profitability firmy.

desatero správného lídra

Řídí se etickými normami a je odpovědný za svá rozhodnutí a akce. Respektuje zákony, regulace a lidská práva a je transparentní vůči svým stakeholderům.

Rozumí důležitosti udržitelnosti a bere v úvahu dopady svých rozhodnutí na životní prostředí. Usiluje o minimalizaci negativních dopadů firmy na životní prostředí a podporuje ekologické inovace a praxe.

Rozumí tomu, jak je možné využít udržitelnost k dosažení obchodních cílů. Přistupuje k udržitelnosti také jako k obchodní příležitosti, která může zvýšit hodnotu pro akcionáře, zlepšit reputaci značky a vytvořit konkurenční výhody.

Je angažovaný v komunitě a podporuje sociální sounáležitost. Uznává, že firma je součástí širší společnosti a má vůči ní odpovědnost.

Zaměřuje se na blaho a rozvoj svých zaměstnanců. Podporuje spravedlivé pracovní podmínky, diverzitu a inkluzi a poskytuje možnosti pro vzdělání a růst.

Má jasnou vizi pro budoucnost firmy a je schopen strategicky plánovat pro dlouhodobý úspěch. Je schopen vyvažovat krátkodobé zisky s dlouhodobými cíli a udržitelností.

Je otevřený inovacím a je připravený se adaptovat na změny. Hledá nové a lepší způsoby, jak dosáhnout cílů firmy a podporuje kreativitu a experimentování.

Rozumí důležitosti měření a hodnocení udržitelnosti. Používá udržitelné KPIs a metriky pro sledování a hodnocení výkonu firmy v oblasti udržitelnosti.

Podporuje spolupráci a partnerské vztahy se stakeholdery. Aktivně komunikuje s interními i externími zainteresovanými stranami, zahrnuje je do rozhodovacího procesu a respektuje jejich názory a zájmy.

Vytváří a udržuje transparentní a odpovědné dodavatelské řetězce. Zajišťuje, aby i dodavatelé firmy dodržovali stejné zásady udržitelnosti a etického podnikání, a podporuje udržitelné a odpovědné postupy v celém dodavatelském řetězci.

1. ročník ocenění

Veřejnost nominovala osobnosti, ze kterých porota podle stanovených kritérií vybrala 6 finalistů. Vy teď máte možnost hlasovat níže a vybrat z těchto šesti osobností vítěze. Hned pod hlasováním si můžete přečíst medailonky jednotlivých finalistů. 

Vítěz Czech Sustainability Leader Award 2024 bude vyhlášen na sedmém ročníku ESG Leadership konference 16. září 2024.

V porotě, která vybírala finalisty, zasedla Sandra Feltham, prezidentka BLF, prof. Vladimír Kočí, VŠCHT, Jaroslav Kramer, projekt Ta Udržitelnost and Radka Marková jako zástupce partnera ocenění, společnosti Orlen Unipetrol. 

Na výběru finalistů se tak podílel zástupce NGO sektoru, zástupce akademického sektoru, zástupce médií a zástupce soukromého sektoru. Mezisektorová spolupráce a různý úhel pohledu nám dává největší smysl, stejně tak jako zapojení veřejnosti do celého procesu výběru.
Všem partnerům ocenění moc děkujeme. 

partneři ocenění

hlasování bylo ukončeno

finalisté 2024

 

 

Věra Babišová
Věra Babišová stojí za společensky velmi prospěšným projektem „ Změna je možná – chci změnu“.

Díky tomuto projektu vězni ve vybraných věznicích mohou být, v rámci výkonu trestu, zaměstnáni jako operátoři call center přímo ve věznicích, a to díky spolupráci věznic se společností A-GIGA, jejíž je Věra Babišová zakladatelkou. A tím to nekončí. Po propuštění mohou pokračovat v práci v call centrech této společnosti již mimo věznici.

Spolu s tím Věra Babišová prostřednictvím neziskové organizace  Šance P.R.O., jejíž je předsedkyní a projektu Sousedé 83 poskytuje i další podporu po propuštění, aby dotyční zvládli přechod do běžného života jako je např. pomoc při jednání s úřady, právní pomoc, řešení dluhů, závislostí, vztahů i bydlení.

Obecně napomáhají integraci znevýhodněných osob do společnosti a na trh práce, tj. zlepšení vztahu veřejnosti, institucí a zaměstnavatelů ke znevýhodněným skupinám osob, handicapovaným a jinak obtížně zařaditelným vč. propuštěných z výkonu trestu.

Řeší tak sociální problém nízké zaměstnanosti a nekvalifikovanosti vězňů a rizika vysoké recidivy.

Za uvedenou činnost obdrželi několik ocenění, včetně prestižní rakouské ceny za sociální inovaci Sozial Marie 2015.

  

Martin Hausenblas

Martin Hausenblas je přední český podnikatel a filantrop. Jeho firma Malfini je jednou z největších textilních firem v Evropě, která ale byla a je průkopníkem energetické soběstačnosti a udržitelnosti. 

 

Tímto průkopníkem je právě díky postojům polovičního majitele Martina Hausenblase, který se rozhodl firmu připravit na budoucí energetickou krizi. Již od r. 2019 byly provozy Malfini z hlediska spotřeby energie z 50%, nyní již plně bilančně soběstačné díky využití solárních elektráren, tepelných čerpadel a rekuperací. Na podzim 2023 otevřelo Malfini robotickou logistickou halu, která je plně elektrifikovaná a téměř 100% autonomní.

 

Martin Hausenblas je zároveň aktivním filantropem a propagátorem dekarbonizace energetiky a dopravy. Je iniciátorem vize Česka jako energetické, dopravní a datové křižovatky a za tímto účelem spoluzaložil a finančně podporuje Institut Pulse. Ten vznikl právě s cílem prosadit urychlenou výstavbu vysokorychlostních tratí, rozšíření energetických interkonektorů na hranicích pro větší posílení integrity evropského energetického trhu a možnosti sdílení levné a čisté elektřiny a vytvoření datové páteře Evropy skrze vedení datových kabelů a vznik úložišť v Česku. Na tomto projektu spolupracuje například s českým diplomatem a bývalým ministrem životního prostředí Petrem Kalašem či ředitelem CIIRC ČVUT Prof. Vladimírem Maříkem a ředitelem Institutu Pulse Adamem Ondráčkem. 

Dlouhodobý zájem o téma udržitelné dopravy přivedl Martina Hausenblase a jeho společníky ke spuštění populární aplikace Liftago, která propojuje pasažéry přímo s řidiči taxíků. Pro cestující to znamená rychlejší, spolehlivější a solidnější taxislužbu, pro taxikáře víc zakázek s pevně stanoveným poplatkem za každou objednávku.

Martin věří v čisté podnikání. V roce 2010 proto s cílem vrátit do českého byznysu poctivost založil sdružení Podnikáme bez korupce.

  

 

Zuzana Holá
Zuzana se profesně věnuje udržitelnosti od roku 2015. Je absolventkou GRI Certified Training Course a Business Sustainability Management Course na University of Cambridge Institute for Sustainability Leadership. Je zakládající členkou Asociace manažerek a manažerů udržitelnosti (AMMUR).

Ve své dřívější pozici ve společnosti Lidl zakládala nefinanční reporting a podílela se na úplně první integraci udržitelných cílů do obchodní strategie firmy.  Poslední čtyři roky má v roli ředitelky komunikace a udržitelnosti Vodafonu na starosti veškerou koordinaci a reporting ESG, audity i vzdělávání. Zuzana má velký podíl na tom, že Vodafone je uznávaným lídrem v odpovědném a dlouhodobě udržitelném podnikání, v ohleduplnosti k životnímu prostředí, prosazování rovného přístupu a diverzity, partnerství a transparentnosti.

Je také ředitelkou Nadace Vodafone, která se pomocí technologií snaží přispívat ke zkvalitňování života lidí v České republice, podporuje osoby a komunity k veřejnému prospěchu a snaží se svými aktivitami bojovat proti hrozícímu vyloučení zranitelných skupin lidí z digitální společnosti. Věnují se proto digitálnímu vzdělávání seniorů, jsou mj. partnerem aplikace Záchranka a intenzivně se věnují boji proti domácímu násilí. 

Zuzana stojí za Akademií a Chartou proti domácímu násilí sdružující zaměstnavatele, kteří se zavazují pomáhat obětem domácího násilí mezi svými zaměstnankyněmi a zaměstnanci.

 

 

Libor Musil
Vizionář, který vybudoval z nuly mezinárodně úspěšnou českou rodinnou firmu LIKO-S, kladoucí extrémní důraz na dopady firemních aktivit na přírodu i společnost, a který zároveň dokázal rodinnou firmu předat další generaci. Po 30 letech předal vedení provozu firem rodinného holdingu svému synovi Janu Musilovi a dceři Haně Williams Musilové.  

Firma exportuje do celého světa montované interiérové systémy a unikátní svařované konstrukce pro nejnáročnější průmyslová použití. V tuto chvíli zaměstnává 250 lidí a dává práci dalším dvěma stovkám živnostníků. Portfolio doplňuje projekt Živé Stavby, unikátní program zelených budov, jehož cílem je změnit tvář a principy stavebnictví pomocí zelených fasád, střech a kořenových čistíren. Budovy, které jsou poprvé v historii přínosem pro přírodu, jsou novým řešením pro horkou klimatickou éru a příznivě působí i na obyvatele.

Společnost posbírala již několik mezinárodních ocenění a v minulosti také vyhrála cenu Rodinná firma roku, několikrát titul Best managed company a v za vývoj produktů i světovou designérskou cenu Red Dot. 

LIKO-S ve své oblasti patří mezi inovativní evropské lídry a působí i na trzích jako například Indie či USA.

Pan Libor Musil je místopředsedou představenstva České rady pro šetrné budovy, jako prezident Evropské BikeTrialové unie se roky věnoval výchově mladých sportovců. Je laureátem Ceny Josefa Vavrouška za ekologický přínos. Rodinnému podnikání u nás pomáhá z pozice předsedy státního Výboru pro registraci a rozvoj rodinných firem.

 

Katarína Navrátilová
Katarína je přesvědčenou ambasadorkou přístupu, že silná strategie v environmentální a sociální oblasti může velice dobře podpořit výkonnost celé firmy, její profitabilitu a také kulturu. Dvacet let profesních zkušeností na různých pozicích jí pomohlo navnímat byznys, zaměstnance a také potřeby všech, se kterými Tesco spolupracuje. To jí nyní v pozici CEO dává obrovský nadhled, díky kterému společnost vede nejen k dlouhodobému úspěchu firmy, ale především k udržitelnosti jako takové.

Zasloužila se o vůbec první vydání Zprávy o diverzitě a inkluzi společnosti Tesco v ČR. Při její publikaci představila mj. plány pro posílení zastoupení žen na vyšších manažerských postech, jak ještě více podpořit rodiny v kontextu důležitosti vyvážení pracovního a soukromého života, podporovat rovné odměňování a příležitosti a také vyzvala všechny ostatní firmy a organizace, aby zveřejňovaly podobné zprávy spolu s opatřeními, jak přistupují k různým aspektům problematiky diverzity. Jako ambasadorka LGBTQ+ komunity vedla desítky kolegyň a kolegů v čele Průvodu hrdosti.

Aktivně se účastní dobrovolnictví, kdy ve svém čase (a po boku svých nejbližších) pomáhá v rámci distribuce potravinové pomoci. Každoročně se zapojuje do firemního projektu Helping Hands, kdy kolegové z kanceláře pomáhají kolegům v provozu a blíže poznávají jejich práci. (Katarínu tak můžete potkat třeba u pokladny).

Podílí se také na programu Tesco pro planetu – naše cesta odpovědného podnikání (který je zaměřen na praktické ukázky, jaká opatření podnikají v Tesco v oblasti životního prostředí a udržitelnosti). Katarína touto cestou účastníky sama provází. Účastní se nejrůznějších konferencích zaměřených na udržitelnost.

Aktivně se angažuje v prevenci plýtvání potravinami, například podporou Evropského týdne proti plýtvání, kdy osobně vyzývala k tomu, aby každý nakupoval jen tolik, kolik potřebuje.

Katarína své myšlenky předává také např. jako mentorka programu rozvoje žen Equilibrium v rámci Britské obchodní komory v ČR.

 

Jan Řežáb
Jan Řežáb je vizionář, filantrop, ekologický nadšenec, investor do obnovitelných zdrojů energie, majitel a zakladatel skupiny JRD, která je v ČR přes 20 let průkopníkem energeticky úsporného a zdravého bydlení. Život zasvětil prosazování ekologických technologií ve výstavbě bytových domů, využívání obnovitelných zdrojů energie a nakládání s nerecyklovatelným odpadem. Je autorem prvního aktivního domu v ČR. Svými počiny mění české stavebnictví, inspiruje další firmy, aktivně se snaží posouvat vpřed oblast obnovitelných zdrojů energie a vyvíjet řešení ekologické likvidace nerecyklovatelných odpadů. V rámci svého nadačního fondu, mj. podporuje zachování biodiverzity v české krajině.

Realizoval první komerční řešení nízkoenergetických a později energeticky pasivních bytových domů v ČR. Klíčovou energetickou úlohu hraje energie nespotřebovaná. A tam dovedl realizace bytových domů až na úroveň minimálních potřeb na vytápění. Což ukazuje i na sobě, kdy v bytě, ve kterém žije, se vytápění nemá potřebu spustit celou zimu. Potřeba řešení ohřevu TUV a výroby elektrické energie přivedla Jana Řežába k instalaci prvních fotovoltaických panelů na domech již v roce 2006. Touto, jednou z prvních instalací fotovoltaiky na bytovém domě v ČR, rozšířil svůj záběr. K udržitelnému developmentu přidal i oblast obnovitelných zdrojů energie a vybudoval a provozuje větrný park ve Václavicích, druhý největší větrný park v ČR i mnoho fotovoltaických parků v Česku, Slovensku i v Maďarsku. Snaží se o komplexní rozvoj tohoto oboru na poli technickém, osvěty, ale zejména legislativy.

V oblasti likvidace odpadu viděl Jan Řežáb mnoho nevyřešených otázek. Proto vstoupil do společnosti Millenium Technologies, která vyvíjí revoluční řešení zpracování odpadu plazmovou gazifikací. Zpracování odpadu za pomocí plazmatu je bezemisní. 

Mnoho času věnuje popularizaci těchto oborů přednáškami od ZŠ po univerzity, konferencemi, ale i velkou aktivitou v tisku a na sociálních sítích, kde je jednou z nejčtenějších osobností ve svých oborech.

Jan Řežáb prostě ESG nejen pracuje, ale i žije a snaží se být pro všechny příkladem.